Integritetspolicy/GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna i Stiftelsen El Sistema Sveriges integritetspolicy:

  • El Sistema strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.
  • Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV.
  • Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning.
  • Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig.
  • Vi behåller dina personuppgifter i våra interna system baserat på samtycke eller intresseavvägning.
  • Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

Personuppgifter

Under våra aktiviteter kommer vi att dokumentera verksamheten i text och bild. Vi kommer att sprida informationen och använda fotografier och filmer i sociala medier, på vår hemsida, i trycksaker och i andra sammanhang där Stiftelsen El Sistema Sverige presenteras i kommunikation och marknadsföring. Materialet kan också komma att användas av våra samarbetspartners.

Integritetspolicy

Stiftelsen El Sistema Sverige behandlar kunders och användares personuppgifter enligt gällande lagstiftning, bland annat GDPR och OSL.

Registret kan innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och e-postadresser, samt vid köp även leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Det kan förekomma att vi spelar in eller fotograferar i samband med våra arrangemang. Detta för att informera om vår verksamhet i olika kommunikationskanaler. Inspelningarna kan komma att användas för utsändning i såväl egna som i samarbetspartners kanaler.

Vad används personuppgifterna till?

Uppgifterna används av Stiftelsen El Sistema Sverige för marknadsföring, information och underlag för statistik och verksamhetsutveckling.

Vad samtycker du som kund till?

Stiftelsen El Sistema Sveriges kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Vem hanterar och äger informationen?

Stiftelsen El Sistema Sverige är ensam ägare till den personliga information som samlas in då Stiftelsen El Sistema Sverige är arrangör för ett event. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag.

Stiftelsen El Sistema Sverige kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur tar du som kund tillbaka ditt samtycke?

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag, samt spärra användning av uppgifterna i marknadsföring. Detta gör du genom att e-post info@elsistema.se.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter sparas under pågående användarrelation eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.